Rodyti šventąjį

Įžanga

K. Viešpatie, atverk mano lūpas.
A. Ir aš tave šlovinsiu.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Šventųjų šapka

Aušrinė

K.  Dieve, ateik man padėti.
A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Šis įvadas praleidžiamas, jei prieš Aušrinę atliekama Įžanga.

PsalmodijaRytmetinė

K.  Dieve, ateik man padėti.
A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Šis įvadas praleidžiamas, jei prieš Rytmetinę atliekama Įžanga.

Psalmodija

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...
Zacharijo giesmės prieg.

Zacharijo giesmė    Lk 1, 68–79
Mesijas ir jo pirmtakas

68 Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui, *
kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą.

69 Jis pažadino gelbėtoją mums galingą *
savo tarno Dovydo namuose,

70 kaip nuo senų senovės buvo skelbęs *
savo šventųjų pranašų lūpomis,

71 jog mus išgelbės nuo priešų *
ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia.

72 Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą *
ir atsimena savo šventąją Sandorą –

73 priesaiką, duotą mūsų tėvui Abraomui, †
jog leis mums, 74 išvaduotiems iš priešų rankos, *
be baimės jam tarnauti

75 šventumu ir teisumu jo akivaizdoj *
per visą savo gyvenimą.

76 O tu, vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, *
nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti;

77 tu mokysi jo žmones pažinti išganymą *
iš nuodėmių atleidimo.

78 Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo *
mus aplankė šviesa iš aukštybių,

79 kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, *
kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią.

Garbė Dievui.


K. Viešpats mus tepalaimina, tesaugo nuo visokio blogio ir tenuveda į amžinąjį gyvenimą.
A. Amen.

Dieninė

Priešpiečio malda

K.  Dieve, ateik man padėti.
A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Himnas

Šventoji Dvasia amžina,
su Tėvu ir Sūnum viena, 
į širdis teikis nusileist 
ir atgaivą jose paskleist.

Kalba, jausmai, galia minties
te išpažinimu aidės, 
te meilės liepsnos įsižiebs 
ir artimą karščiu palies.

Leisk Tėvą per tave pažint,
jo Sūnų tikrąjį pamilt, 
tave, jų Dvasią, visada 
teišpažins širdies malda. Amen.

Arba:

Kaip dera trečią valandą,
dabar visi širdžių malda 
prašykime galingąją 
Trejybę maloningąją,

kad mes buveinė taptume
Šventosios Dvasios, kitados 
šią valandą nužengusios, 
apaštalus pripildžiusios.

Tokia neardoma tvarka
dangaus valdų Kūrėjas mums 
sutaisė viską įstabiai, 
ko reikia laimei amžinai.

Te Dievui Tėvui bus garbė
ir Sūnui jo vienatiniam, 
ir Dvasiai, guodžiančiai visus, 
per amžius nesibaigiančius. Amen.

Psalmodija

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...

K.
Garbinkime Viešpatį.
A. Dėkojame Dievui.


Vidudienio malda

K.  Dieve, ateik man padėti.
A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Himnas

Galingas Dieve, Viešpatie,
laikų kaitas paskirstantis, 
rytus aušra nutvieskiantis, 
ugnies kaitra – vidudienį,

gesink nesantaikos liepsnas,
kaltybių įkarštį vėsink, 
sustiprink kūnus sveikata, 
išliek ramybę širdyse.

Geriausias Tėve, mus lydėk,
drauge su viengimiu Sūnum 
tu viešpatauji ir Dvasia 
Guodėja amžiais amžinais. Amen.

Arba:

Giedoti šlovę Viešpačiui
skubėkim degančia dvasia, 
šeštoji šaukia valanda, 
suklupti maldai kviesdama.

Juk tikintiems šią valandą
šlovė išganymo tikra 
per kryžiaus galią teikiama: 
ant kryžiaus – Viešpaties Sūnus.

Aukos šviesa skaisčiausiąja
vidudienis aptemdomas; 
visa širdim priimkime 
malonę tokio spindesio.

Te Dievui Tėvui bus garbė
ir Sūnui jo vienatiniam, 
ir Dvasiai, guodžiančiai visus, 
per amžius nesibaigiančius. Amen.

Psalmodija

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...


K.
Garbinkime Viešpatį.
A. Dėkojame Dievui.


Pavakario malda

K.  Dieve, ateik man padėti.
A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Himnas

Pasaulio, Dieve, amžina
galybe, pats nekintamas, 
šviesos atseikėji dienoms, 
jų laiką apribodamas,

atsiųsk šviesybės vakare,
gyvybei ji išblėst neleis 
ir atlygį šventos mirties 
šlovėj negęstančioj suteiks.

Geriausias Tėve, mus lydėk,
drauge su viengimiu Sūnum 
tu viešpatauji ir Dvasia 
Guodėja amžiais amžinais. Amen.

Arba:

Prabėgo Viešpaties delnuos
po tris jau triskart valandos; 
maldingai jį pašlovinkim,
Trejybėj vieną tobulą.

Švenčiausią Dievo slėpinį
tyra širdim apglėbkime 
ir sekim Petro pavyzdžiu, 
mums rodančiu išganymą.

Ir vis giedokime dvasia,
taip sekdami apaštalais, 
kad mūsų dar silpnus žingsnius 
galybė Kristaus tvirtintų.

Te Dievui Tėvui bus garbė
ir Sūnui jo vienatiniam, 
ir Dvasiai, guodžiančiai visus, 
per amžius nesibaigiančius. Amen.

Psalmodija

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...

K.
Garbinkime Viešpatį.
A. Dėkojame Dievui.

Vakarinė
K.  Dieve, ateik man padėti.
A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Psalmodija

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui...

Marijos giesmė   Lk 1, 47–55
Siela džiaugiasi Viešpačiu

47 Mano siela šlovina Viešpatį, *
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
48 nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. *
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
49 nes didžių dalykų padarė man Visagalis, *
ir šventas yra jo vardas!
50 Jis maloningas iš kartos į kartą *
tiems, kurie jo klauso.
51 Jis parodo savo rankos galybę *
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
52 Jis numeta galiūnus nuo sostų *
ir išaukština nuolankiuosius.
53 Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, *
turtuolius tuščiomis paleidžia.
54 Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, *
kad minėtų jo gailestingumą,
55 kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – *
Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

Garbė Dievui.

Tėve mūsų

K. Viešpats mus tepalaimina, tesaugo nuo visokio blogio ir tenuveda į amžinąjį gyvenimą.
A. Amen.

naktine