Rodyti šventąjį

Įžanga

K. Viešpatie, atverk mano lūpas.
A. Ir aš tave šlovinsiu.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Šventųjų šapka

Aušrinė

K.  Dieve, ateik man padėti.
A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Šis įvadas praleidžiamas, jei prieš Aušrinę atliekama Įžanga.

Psalmodija

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.Rytmetinė

K.  Dieve, ateik man padėti.
A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Šis įvadas praleidžiamas, jei prieš Rytmetinę atliekama Įžanga.

Psalmodija

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Zacharijo giesmės prieg.

Zacharijo giesmė    Lk 1, 68–79
Mesijas ir jo pirmtakas

68 Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui, *
kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą.

69 Jis pažadino gelbėtoją mums galingą *
savo tarno Dovydo namuose,

70 kaip nuo senų senovės buvo skelbęs *
savo šventųjų pranašų lūpomis,

71 jog mus išgelbės nuo priešų *
ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia.

72 Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą *
ir atsimena savo šventąją Sandorą –

73 priesaiką, duotą mūsų tėvui Abraomui, †
jog leis mums, 74 išvaduotiems iš priešų rankos, *
be baimės jam tarnauti

75 šventumu ir teisumu jo akivaizdoj *
per visą savo gyvenimą.

76 O tu, vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, *
nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti;

77 tu mokysi jo žmones pažinti išganymą *
iš nuodėmių atleidimo.

78 Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo *
mus aplankė šviesa iš aukštybių,

79 kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, *
kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.


K. Viešpats mus tepalaimina, tesaugo nuo visokio blogio ir tenuveda į amžinąjį gyvenimą.
A. Amen.

Dieninė

Priešpiečio malda

K.  Dieve, ateik man padėti.
A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Himnas

Šventoji Dvasia amžina,
su Tėvu ir Sūnum viena, 
į širdis teikis nusileist 
ir atgaivą jose paskleist.

Kalba, jausmai, galia minties
te išpažinimu aidės, 
te meilės liepsnos įsižiebs 
ir artimą karščiu palies.

Leisk Tėvą per tave pažint,
jo Sūnų tikrąjį pamilt, 
tave, jų Dvasią, visada 
teišpažins širdies malda. Amen.

Arba:

Kaip dera trečią valandą,
dabar visi širdžių malda 
prašykime galingąją 
Trejybę maloningąją,

kad mes buveinė taptume
Šventosios Dvasios, kitados 
šią valandą nužengusios, 
apaštalus pripildžiusios.

Tokia neardoma tvarka
dangaus valdų Kūrėjas mums 
sutaisė viską įstabiai, 
ko reikia laimei amžinai.

Te Dievui Tėvui bus garbė
ir Sūnui jo vienatiniam, 
ir Dvasiai, guodžiančiai visus, 
per amžius nesibaigiančius. Amen.

Psalmodija

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Papildomoji psalmodija

1 prieg. Šaukiausi, ir Viešpats mane išklausė.

119 (120) psalmė
Taikos troškimas

Būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje (Rom 12, 12).

1 Pavojaus valandą Viešpaties šaukiausi, *
ir jis mane išklausė.

2 Viešpatie, gelbėk mane nuo lūpų klastingų, *
nuo apgaulingo liežuvio.

3 Melagiai, ką padarys jums Dievas? *
Kaip jis nubaus jus? –

4 Išaštrintom strėlėm galiūnų, *
žėruojančiom žarijom!

5 Vargas man, ateiviui Mešeche *
sunku buvoti tarp Kedaro palapinių!

6 Per ilgai gyventi man teko *
su tais, kurie taikos neapkenčia.

7 Aš skelbiu taiką – *
bet vos prabylu, jie veržias į karą.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

1 prieg. Šaukiausi, ir Viešpats mane išklausė.

2 prieg. Viešpats tesergi tave išeinant ir grįžtant.

120 (121) psalmė
Išrinktosios tautos Sargas

Jie nebealks, nebetrokš, nebekepins jų saulė nei jokia kaitra (Apr 7, 16).

1 Keliu žvilgsnį į kalnus – *
iš kur ateis man pagalba?

2 Viešpats atsiųs man pagalbą, *
jis dangų ir žemę sukūrė.

3 Neleis jis tavo kojai suklupti, – *
tave globojantis budi.

4 Nesnaudžia ir nemiega *
Izraelio globėjas!

5 Tave Viešpats globoja; *
iš dešinės Viešpats – užuovėja tavo.

6 Dieną nepakenks tau saulė *
nei naktį mėnulis.

7 Viešpats sergės tave nuo viso, kas pikta, – *
jis tavo gyvastį saugos.

8 Viešpats sergės išeinant ir grįžtant, *
dabar ir per amžius.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

2 prieg. Viešpats tesergi tave išeinant ir grįžtant.

3 prieg. Džiaugiausi, kai buvo man pasakyta:
„Į Viešpaties Namus keliaukim!“

121 (122) psalmė
Šventasis Jeruzalės miestas

Jūs esate prisiartinę prie Ziono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės (Žyd 12, 22).

1 Džiaugiausi, kai buvo man pasakyta: *
„Į Viešpaties Namus keliaukim!“

2 Štai jau įkėlėme koją – *
tavo vartuose, Jeruzale, stovim!

3 Jeruzalė – pastatyta lyg miestas, *
tvirtai sujungtas į viena.

4 Kopia į ją gentys – Viešpaties gentys, †
kaip įsakyta Izraeliui, *
kad padėkotų Viešpaties vardui.

5 Ten pastatyti teismo sostai, *
Dovydo namų sostai.

6 Melskitės už Jeruzalės gerovę: *
„Tave pamilę saugūs tebūna!

7 Tebūna palaima tarp tavo sienų, *
o tavo tvirtovėse ramybė.“

8 Savo giminių ir bičiulių labui *
sakysiu: „Tebūna tavyje ramybė!“

9 Dėl Viešpaties, mūsų Dievo, buveinės *
ieškosiu to, kas tau gera.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

3 prieg. Džiaugiausi, kai buvo man pasakyta:
„Į Viešpaties Namus keliaukim!“


K.
Garbinkime Viešpatį.
A. Dėkojame Dievui.


Vidudienio malda

K.  Dieve, ateik man padėti.
A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Himnas

Galingas Dieve, Viešpatie,
laikų kaitas paskirstantis, 
rytus aušra nutvieskiantis, 
ugnies kaitra – vidudienį,

gesink nesantaikos liepsnas,
kaltybių įkarštį vėsink, 
sustiprink kūnus sveikata, 
išliek ramybę širdyse.

Geriausias Tėve, mus lydėk,
drauge su viengimiu Sūnum 
tu viešpatauji ir Dvasia 
Guodėja amžiais amžinais. Amen.

Arba:

Giedoti šlovę Viešpačiui
skubėkim degančia dvasia, 
šeštoji šaukia valanda, 
suklupti maldai kviesdama.

Juk tikintiems šią valandą
šlovė išganymo tikra 
per kryžiaus galią teikiama: 
ant kryžiaus – Viešpaties Sūnus.

Aukos šviesa skaisčiausiąja
vidudienis aptemdomas; 
visa širdim priimkime 
malonę tokio spindesio.

Te Dievui Tėvui bus garbė
ir Sūnui jo vienatiniam, 
ir Dvasiai, guodžiančiai visus, 
per amžius nesibaigiančius. Amen.

Psalmodija

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Papildomoji psalmodija

1 prieg. Pasigailėk mūsų, Viešpatie,
kursai dangaus soste sėdi.

122 (123) psalmė
Tauta pasitiki Viešpačiu

Du neregiai... ėmė šaukti: „Viešpatie, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų!“ (Mt 20, 30).

1 Į tave mano akys pakeltos – *
į tave, kursai dangaus soste sėdi!

2 Kaip akys tarnų žvelgia į šeimininko ranką, *
o akys tarnaitės – į ranką šeimininkės,

taip mes žvelgiame į Viešpatį, mūsų Dievą, *
laukdami, kad pasigailėtų.

3 Pasigailėk mūsų, Viešpatie, pasigailėki mūsų, *
pažeminimo kančių taurė jau prisipildė,

4 per ilgai kentėjome įžūliųjų patyčias *
ir panieką išdidžiųjų.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

1 prieg. Pasigailėk mūsų, Viešpatie,
kursai dangaus soste sėdi.

2 prieg. Viešpats – varguose mūsų pagalba.

123 (124) psalmė
Viešpats – mūsų pagalba

Viešpats regėjime prabilo Pauliui: „Nebijok!.. Aš esu su tavimi“ (Apd 18, 9–10).

1 Jeigu Viešpats nebūtų buvęs mūsų pusėj, – *
tegul pripažįsta Izraelis, –

2 jeigu Viešpats nebūtų buvęs mūsų pusėj, †
kai priešai užpuolė, *
3 jie būtų mus gyvus prariję.

Kai pykčiu jie suliepsnojo ant mūsų, *
4 potvynis būtų mus nusinešęs,

vandenys būtų užlieję, *
5 šėlstantys srautai būtų paskandinę.

6 Tebūna pašlovintas Viešpats, *
grobiu jų dantims mūsų nepalikęs.

7 Ištrūkome lyg paukštis iš medžiotojo spąstų, – *
spąstai sulaužyti, mes išsivadavom.

8 Viešpats – varguose mūsų pagalba, *
jis sukūrė dangų ir žemę.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

2 prieg. Viešpats – varguose mūsų pagalba.

3 prieg. Viešpats saugo savąją tautą
dabar ir per amžius.

124 (125) psalmė
Viešpats saugo savo tautą

Ramybė Dievo Izraeliui! (plg. Gal 6, 16).

1 Kas Viešpačiu pasikliauja, tas lyg Ziono kalnas, – *
niekada nesvyruoja, tveria per amžius.

2 Kaip kalnai, Jeruzalę apsupę, †
taip Viešpats saugo savąją tautą *
dabar ir per amžius.

3 Nedorėlių skeptras neslėgs teisiųjų krašto, *
kad teisieji į piktadarystes rankų netiestų.

4 Parodyk, Viešpatie, savo gerumą *
geriesiems ir tyraširdžiams.

5 O tuos, kurie kreivais keliais kreivoja, †
Viešpats kartu su piktadariais pašalins. *
Ramybė tebūna Izraeliui!

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

3 prieg. Viešpats saugo savąją tautą
dabar ir per amžius.
K.
Garbinkime Viešpatį.
A. Dėkojame Dievui.


Pavakario malda

K.  Dieve, ateik man padėti.
A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Himnas

Pasaulio, Dieve, amžina
galybe, pats nekintamas, 
šviesos atseikėji dienoms, 
jų laiką apribodamas,

atsiųsk šviesybės vakare,
gyvybei ji išblėst neleis 
ir atlygį šventos mirties 
šlovėj negęstančioj suteiks.

Geriausias Tėve, mus lydėk,
drauge su viengimiu Sūnum 
tu viešpatauji ir Dvasia 
Guodėja amžiais amžinais. Amen.

Arba:

Prabėgo Viešpaties delnuos
po tris jau triskart valandos; 
maldingai jį pašlovinkim,
Trejybėj vieną tobulą.

Švenčiausią Dievo slėpinį
tyra širdim apglėbkime 
ir sekim Petro pavyzdžiu, 
mums rodančiu išganymą.

Ir vis giedokime dvasia,
taip sekdami apaštalais, 
kad mūsų dar silpnus žingsnius 
galybė Kristaus tvirtintų.

Te Dievui Tėvui bus garbė
ir Sūnui jo vienatiniam, 
ir Dvasiai, guodžiančiai visus, 
per amžius nesibaigiančius. Amen.

Psalmodija

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Papildomoji psalmodija

1 prieg. Viešpats mums didžių dalykų padarė, –
kokie mes buvom laimingi!

125 (126) psalmė
Dievas – džiaugsmas ir viltis

Būdami kentėjimų draugai, jūs būsite ir paguodos bendrai (2 Kor 1, 7).

1 Kai Viešpats Ziono tremtinius parvedė, *
mums atrodė lyg sapnas.

2 Kaip tuomet juokėsi mūsų burnos, *
ir džiaugsmu spragėjo liežuvis!

Tautos tuomet kalbėjo: *
„Viešpats padarė jiems didžių dalykų!“

3 Iš tikrųjų Viešpats mums didžių dalykų padarė, – *
kokie mes buvom laimingi!

4 Viešpatie, klestėjimą mums vėl sugrąžinki, *
kaip vandenis į išdžiūvusias upes Negebo.

5 Kas ašarodamas sėja, *
džiūgaudamas nusiima derlių.

6 Eina žmogus ir verkia, *
sėklą nešdamas sėjai,

o sugrįš su džiaugsmu namolei, *
derlingu nešinas pėdu.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

1 prieg. Viešpats mums didžių dalykų padarė, –
kokie mes buvom laimingi!

2 prieg. Viešpats testato mūsų namus
ir mūsų miestą tesaugo.

126 (127) psalmė 
Tuščia darbuotis, jei Viešpats nepadeda

Jūs esate Dievo statyba (plg. 1 Kor 3, 9).

1 Jei Viešpats namų nestato, *
statytojai veltui triūsia.

Jei Viešpats nesaugo miesto, *
veltui budi sargyba.

2 Tuščia jums keltis prieš aušrą †
ir ligi išnaktų triūsti, – *
jums, valgantiems sunkiai užpelnytą duoną, –

ką Viešpats pamilo, *
tuo pasirūpina jam tebemiegant.

3 Vaikai iš tikrųjų – Viešpaties dovis, *
palaiminimas – įsčių vaisius.

4 Kaip strėlės galiūno rankoj – *
sūnūs jaunystėje žmogui užgimę.

5 Laimingas, kuriam pilna jų strėlinė. †
Jis niekada nebus nugalėtas, *
kai susikirs su priešu vartuos.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

2 prieg. Viešpats testato mūsų namus
ir mūsų miestą tesaugo.

3 prieg. Laimingas, kuris pagarbiai Viešpaties bijo.

127 (128) psalmė
Šeimos laimė Viešpatyje

„Telaimina Viešpats tave iš Ziono“, tai yra iš savo Bažnyčios (Arnobijus).

1 Laimingas, kuris pagarbiai Viešpaties bijo *
ir laikosi jo kelio!

2 Savo triūso vaisiais maitinsies, *
laimę ir sėkmę patirsi.

3 Tavo žmona bus kaip vynmedis vaisingas, *
namų židinyje sulapojęs,

o vaikai – lyg vynmedžio atžalos *
aplink tavo stalą.

4 Taip bus palaimintas vyras, *
kuris pagarbiai Viešpaties bijo.

5 Telaimina Viešpats tave iš Ziono! †
Jeruzalės klestėjimą patirki *
kiekvieną savo gyvenimo dieną;

6 savo vaikų vaikais pasidžiauki. *
Tebūna ramybė Izraeliui!

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

3 prieg. Laimingas, kuris pagarbiai Viešpaties bijo.


K.
Garbinkime Viešpatį.
A. Dėkojame Dievui.

Vakarinė
K.  Dieve, ateik man padėti.
A.  Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Psalmodija

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.


Marijos giesmė   Lk 1, 47–55
Siela džiaugiasi Viešpačiu

47 Mano siela šlovina Viešpatį, *
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
48 nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. *
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
49 nes didžių dalykų padarė man Visagalis, *
ir šventas yra jo vardas!
50 Jis maloningas iš kartos į kartą *
tiems, kurie jo klauso.
51 Jis parodo savo rankos galybę *
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
52 Jis numeta galiūnus nuo sostų *
ir išaukština nuolankiuosius.
53 Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, *
turtuolius tuščiomis paleidžia.
54 Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, *
kad minėtų jo gailestingumą,
55 kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – *
Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Tėve mūsų

K. Viešpats mus tepalaimina, tesaugo nuo visokio blogio ir tenuveda į amžinąjį gyvenimą.
A. Amen.

naktine